Hz. Mehdinin (ə.s) vəsiləsi ilə millətlər arasındakı anlaşmazlıqlara və zorakılığa son qoyulacaq

Peyğəmbərimiz (səv) bildirib ki, hz. Mehdi (ə.s) axırzamanda zühur edərək İslamı dünyaya hakim edəcək. Hz. Mehdi zühur etdikdən sonra zülmə, haqsızlığa, millətlər arasındakı anlaşmazlığa son qoyulacaq, ədalət, sevgi dünyaya hakim olacaq.

Rəbbimiz axtardıqları sevgini, şəfqəti axırzamanda hz. Mehdi (əs) vəsiləsi ilə  insanlara yaşadacaq. Bu, bir hədisdə belə bildirilib:

“Hz. Mehdinin (əs) zühuru haqqında buyurub. Dünya inad etdikdən sonra balasına şəfqətlə qayıdan vəhşi dəvə kimi bizə şəfqətlə qayıdacaq. Daha sonra bu ayəni oxudu: “Biz isə istəyirdik ki, o yerdə zəif düşüb əzilənlərə (İsrail oğullarına) mərhəmət göstərək, onları (xeyirxah işlərdə) öndə gedənlər və (Fironun mülkünə) varislər edək.” (Qəsəs surəsi, 5)

Digər hədislərdə də hz. Mehdinin (əs) zühuru ilə dünyada sevgisizlik əvəzinə sevginin, ədalətin hakim olacağı belə xəbər verilib:

“İnsanlar dünyanı necə zülmlə doldurmuşdurlarsa, bu əmr sahibi də (hz. Mehdi) dünyanı ədalətlə dolduracaq. Artıq sizdən kimsə o günə çatsa, qarda sürünsə belə, onları tapsın (onlarla birləşsin). (Sünen-i İbni Mace Kitabü-lfiten Tercümesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 347)
“Peyğəmbərimiz (səv) əvvəl İslamın dayağını necə möhkəmləndirmişdisə, hz. Mehdi (əs) da İslamın dayaqlarını möhkəmləndirəcək…”(El-Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

Hz. Mehdinin (əs) ədaləti cəmiyyətlər arasındakı anlaşmazlıqların həll edilməsinə təsir edəcək.

İki topluluq arasında haqsızlıq, gərginlik yaşanılırsa, onda müsəlmanın öhdəsinə düşən ədalətli və şəfqətli davranmaqdır. Müsəlmanlar müharibənin qızışdığı zamanda olsa belə, yeməklərini özündən əvvəl əsirlərə verəcək qədər əxlaqlıdırlar.

Sonsuz mərhəmətli olan Allah bir ayədə belə buyurub:

“Ey iman gətirənlər! Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun. (Hər hansı bir) camaata qarşı olan kin-küdurət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun! Bu, təqvaya daha yaxındır. Allah’dan qorxun! Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.”(Maidə surəsi, 8)

Hz. Mehdi (əs) Allah`ın bu əmrini ən gözəl şəkildə yerinə yetirəcək, heç kim onun ədalətindən və sevgisindən şübhəyə düşməyəcək. Çünki ədalətli olmaq üçün Allah`ı çox sevmək və Ondan qorxmaq vacibdir. Hz. Mehdinin (əs) Allah sevgisi və qorxusunun isə çox güclü olacağı hədisdə belə xəbər verilir:

“Mehdi kərkəs quşunun qanadı ilə titrədiyi kimi Allah`dan titrəyərək qorxan bir şəxsdir. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, s. 23)

Bu dəyərli şəxs Allah`a olan dərin sevgisinə görə ədaləti qüsursuz şəkildə təmin edəcək və bütün dünya dövlətlərini qoruyacaq.

Sevimli Peyğəmbərimiz (səv) deyir ki:

“İmam (hz. Mehdi (əs)) nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu daha yaxşı bilir. Yalnış hökmlərdən sizi azad edəcək. Hz. Mehdi (əs) təhlükələrinizin qarşısını alacaq, ədalətsiz başçılarınızı zərərsizləşdirəcək və dünyanı vicdansızlardan təmizləyəcək… Əgər gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizə haqsızlıq edənlərdən intiqam alanın və haqlarınızı müdafiə edənin o olduğunu anlayacaqsınız. Həqiqətən, Allah`a and içirəm ki, Allah dindarlar və yaxşılıq edənlərlədir.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

Cənab Adnan Oktar insan nəfsinin nifrətə, qəzəbə, kinə daha meyilli olduğunu, nəfsin davamlı münaqişə, qan istədiyini, ancaq sülhün, bağışlamağın sadəcə imanla olacağını belə bildirir:

ADNAN OKTAR: Nifrətlə yanaşsan, İslam yayılmaz. Nifrətin ruha tez yayılmasının səbəbi şeytanın bunu asan göstərməsidir. Nəfs nifrətə, qəzəbə, kinə meyillidir. Şeytandan Allah`a sığınıram, And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə,ona günahları və (Allah’dan) qorxmağı təlqin edənə! (Şəms, “Günəş” surəsi, 7-8) deyir  Cənabu-Allah. Nəfs öz fücurunu tanıyır. Nəfs həmişə Allah`a qarşı pisliyi əmr edir, bu Allah`ın ayəsidir. Nəfs Allah`a qarşı düşmən kimi yaradılıb. O həmişə dava istəyir, kin, nifrət, pis söz, düşmənçilik istəyir. Dostluq isə iradə  və ağılla əldə edilər.

Dostluğu axıra qədər qorumaq çətindir. Məsələn, əksər insan dostluqdan danışır, amma bir müddət sonra buna gücü çatmaz, o da münaqişə etməyə başlayar. Mərhəmətdən danışan insanlara baxırsan 5-10 il davam edir, 11-ci ildə o da münaqişəyə başlayır. Axıra qədər sülh tərəfdarı olan hz. Mehdidir (əs), onun tələbələridir, hz. İsa Məsih (əs) və tələbələridir. Dünyanın əksəriyyəti münaqişə istəyir. Ancaq hz. Mehdi (əs) və hz. İsa Məsihin (əs) tələbələri müharibəyə son qoyurlar. (12 Eylül 2011 tarihli A9 TV röportajından)

Hz. Mehdi (əs) kin və bütöv bir millətə qəzəb duymaq anlayışını aradan qaldıracaq.

Peyğəmbərlərə məxsus kitablarda “Mehdinin işi zülm və pislik deyil” şəklində işarə edilən (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) hədisdə vurğulandığı kimi, hz. Mehdinin (əs) gözəl həyatında kin və nifrət yoxdur. Onsuz da kinli olmaq müsəlmana yaraşmayan bir əxlaq olduğundan  bütün dünya dövlətlərinə Allah`ın əmr etdiyi düşmənçilikləri aradan qaldırmaq üçün böyük bir fikri mübarizə başladılacaq.

Hz. Mehdi (əs) cəmiyyətlər arasındakı qəzəbi, kini aradan qaldırmaq üçün dünyanı zalım fəlsəfələrin yanlış inancından təmizləyəcək.

Ölkələri və insanları sevgidən, mərhəmətdən uzaqlaşdıran darvinist və materialist fəlsəfələrə hz. Mehdinin (əs) elmi mübarizəsi nəticəsində son qoyulacaq. Bu cərəyanlara qarşı aparılan mübarizə nəticəsində dünyada bu fəlsəfələrin məhsulu olan, insan fitrətinə uymayan zalımlıq, sevgisizlik aradan qaldırılacaq. Bu fəlsəfələrin yaratdığı anlayışsızlıq, sevgisizlik, zorakılıq hissləri hz. Mehdinin (əs) vəsiləsi ilə ölkələr və insanlar arasında dərin dostluq, köməkləşmə və bərabərlik ruhuna çevriləcək. Peyğəmbərimiz (səv) bunu belə müjdələyir:

“Dünya pislərdən təmizlənəcək və islah olacaq, zalım hökmdarlara qarşı mübarizə (fikri mübarizə) 8 ay davam edəcək, sonra sevgi və sülh hakim olacaq. (El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, sf. 69)

Cənab Adnan Oktar bir millətə qəzəb duymağın yanlışlığını, sadəcə zülm edənə fikri mübarizə aparmaq lazım olduğunu belə deyir:

ADNAN OKTAR:

“Bəli, İsrail müəyyən müddətdə insanlarda özünə qarşı qəzəb hissi yarada bilər. Çünki Fələstində fələstinlinin qanı axıdıldı. Onlar da intihar hücumları etdilər. Qarşılıqlı gərginlik oldu. Bunun nəticəsində də bəzi insanlarda qəzəb hissi yarana bilər. Lakin axırzamandayıq, gözəl bir dövrdəyik. Tövratda musəviləri xilas edən, musəvilərin rahat yaşamağına vəsilə olacaq Kral Məsihdən bəhs edilir. Bilirsiniz ki, bu əsas inanclardandan biridir. Üç min ildir gözlənilən insandır Kral Məsih. Hz. Davudun (əs) nəslindəndir. Hz. Davud (əs) oğlu Məsih. Dünyanın kralı kimi tanıyırlar.  İslam inancında biz ona hz. Mehdi (əs) deyirik , Muhamməd Mehdi (əs) kimi tanınan insandır o. Tövratda da, hədislərdə də hz. Mehdinin (əs) vaxtı gəlib. Yəni Şiloh adlandırılan Kral Məsihin vaxtı gəlib və biz hal-hazırda Kral Məsihin olduğuna inanırıq. Bu fitnəni, bu qarışıqlığı aradan qaldıracaq hz. Mehdi (əs). İsrail və ərəb ölkələri barışacaqlar. Digər ölkələr də bir- birləri ilə barışacaqlar, sülh dünyaya hakim olacaq.

Hətta Tövratda ifadə edilir ki, uşaqlar ilanlarla, aslanlarla oynayacaq, ancaq bu heyvanlar onlara zərər verməyəcək. Belə bir dövrə girmişik. Kini, nifrəti bir kənara buraxmaq lazımdır. Əgər kinlə, nifrətlə baxsaq, hamı bir-birinə düşmən olar. Məsələn, əgər bu məntiqlə yanaşılsa, Amerikaya qarşı düşmənçilik yaranar. Çünki Amerika Əfqanıstanda və İraqda çox böyük qətliam törədib. Minlərlə insan qətl edilərək şəhid olub. Ona görə də belə məntiqlə yanaşsaq, onda gərək Amerikanı bağışlamayaq. Amma bu çox məntiqsiz olar. Çünki amerikalıların heç bir günahı yoxdur. Burda günah bəzi idarəçilərindir. Biz onların təqsirli olduğuna inanırıq. amerikalıları ayrı, israilliləri ayrı dəyərləndiririk. Ümumilikdə millət, xalq günahsızdır, məzlumdur. Heç bir xalq müharibənin tərəfdarı deyil. İnsanlar müharibəyə nifrət edir. Şeytanın təsirində olan bəzi idarəçilər onları məcburən qanın, iztirabın içinə salırlar. Vaxtilə Hitleri dəstəkləyən çox az insan var idi. Amma kütlə psixologiyası nəticəsində almanların böyük hissəsi Hitleri müdafiə etdilər. Amma indi bundan utanırlar. Bizim almanlara qarşı nifrətimiz, kinimiz yoxdur. Orda günahkar kimdirsə, ona nifrət edirik və onların cəzalandırılmasını istəyirik. Almanların günahsız, təmiz bir xalq olduğuna inanırıq. Hadisələri bu məntiqlə dəyərləndirməliyik. Əgər belə dəyərləndirilməsə, dünyada heç bir ölkə bir-biri ilə dost olmaz. Onda Yunanıstana, ruslara, serblərə, ərəblərə, bir sözlə hamıya nifrət etməliyik. Bu çox yanlış bir hərəkətdir. Keçmiş keçmişdə qalıb. Artıq Kral Məsih dövründə, hz. Mehdinin (əs) dövründəyik. Sevgi və şəfqətlə yanaşaraq üzr istəyib dost olmaq lazımdır. Başqa cür olsa, dünya cəhənnəmə çevrilər. Buna da icazə verməyəcəyik. (Sayın Adnan Oktar’ın 7 Ekim 2011 tarihli A9 TV Gazeteci Jonathan Powel ile canlı sohbeti)

Cəmiyyətlər arasında uzlaşmanın və bağışlayıcılığın hakim olmasına vəsilə olacaq.

İki cəmiyyət arasındakı münasibətdə ən əhəmiyyətli şey sülh tərəfdarı olmalarıdır. Uzlaşdırıcı və bağışlayıcı mövqedə olmaqdır. Bu səbəbdən cəmiyyətlər arasında keçmişdə baş verən pis şeyləri unudub sevginin, sülhün yaşanıldığı bir mühit yaratmaq lazımdır. Sülh əvəzinə kini yaşayanlar sevəcəkləri, dost olacaqları heç bir ölkə tapa bilməzlər. Çünki tarixdə az, ya da çox hər cəmiyyət arasında anlaşmazlıqlar olub. Bunları nəzərə alaraq hərəkət etsək, onda heç bir ölkə ilə münasibət qurmaq mümkün deyil. Pis niyyətlə baxsa, iki tərəf də düşmən olmaq üçün çox səbəb tapar. Həmişə belə mühitin olduğu yerdə sadəcə düşmən tərəflər deyil, onları buna sövq edənlər də sıxıntı içində yaşayırlar. Dünyada fərqli irqlər və millətlər düşmənçilik edilsin deyə yaradılmayıb. Bu müxtəliflik Allah`ın yaratmasındakı bir gözəllik və zənginlikdən qaynaqlanır. İnsanlar arasındakı fərqliliklərin Allah Qatında heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İman gətirən bir insan tək üstünlüyün təqva ilə, yəni Allah qorxusu və Allah`a imandakı üstünlüklə olduğunu çox yaxşı bilir. Allah Hücurat, “Otaqlar” surəsində bu həqiqəti belə bildirir:

“Kafir olanlar öz elçilərinə dedilər: “Sizi ya öz torpağımızdan qovacağıq, ya da mütləq dinimizə qayıdacaqsınız!” Rəbbi də onlara belə vəhy etdi: "Biz zalımları mütləq məhv edəcəyik.” (Hücurat surəsi, 13)

Hz. Mehdinin də  vəzifəsi bu anlaşmazlıqları davamlı gündəmə gətirərək  gərginliyi artırmaq əvəzinə, sevgini, mərhəməti, bağışlayıcılığı gündəmə gətirərək hamının rahat yaşayacağı şəraiti yaratmaqdır. Bunun üçün insanlar arasında səbir, gözəl əxlaq, Allah sevgisi, Allah qorxusu və Quran əxlaqının yaşanılması üçün mübarizə aparılacaq. Hz. Mehdi (əs) dövründə insanlar qarşılıqlı sevgi və birlik istəyəcək, dünyanın hər yerinə sevgi hakim olacaq:

“İmam Zamanın (hz. Mehdi (əs)) bərəkəti ilə insanların qəlbi qarşılıqlı sevgi və birliklə dolacaq.” (Bihar-ül Envar, cilt 53, sayfa 187; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 52)
Hz. Mehdi (əs) zamanında sevgi və şəfqət dünyanın demək olar ki, hər yerində hakim olacaq.” (İkbal’ul-A’mal Sayfa 507; Bihar-ül Envar, cilt 21, sayfa 312)

Peyğəmbərimiz (səv) yaşadığımız axırzamanda hz. İsa (əs) və hz. Mehdi (əs) vəsiləsi ilə artıq münaqişələrin, müharibələrin bitəcəyini, silahların məhv ediləcəyini, qurd ilə quzunun da yan-yana rahatca yaşayacağını müjdə verib. Bu müjdələrin gerçəkləşmə ərəfəsində olduğumuz bu günlərdə bütün müsəlmanların vəzifəsi gözəl sözlə və səbirlə, nəzakətli bir üslubla, elmi dəlillərlə İslam əxlaqının gözəlliyindən bəhs etməkdir. İnsanlar arasında hər cür anlaşmazlığı sevgini təlqin edərək aradan qaldırmaq, dostluq qurulması üçün var gücü ilə səy göstərmək müsəlmanların bu dövrdəki əsas vəzifələridir. Allah inşaAllah səmimi cəhd edənlərə mütləq ki, qalibiyyət nəsib edəcək.  Bu gözəl cəhdlər Allah`ın izni ilə hz. İsa (əs) və hz. Mehdi (əs) dövründə ən gözəl şəkildə qarşılığını alacaq, dünya heç olmadığı qədər gözəl, sülh və dostluğun yaşandığı bir mühitə çevriləcək.

Mehdiyyət insanlar və cəmiyyətlər arasındakı gərginliyə son qoyacaq

Hz. Mehdini (əs) zühurundan əvvəlki dövrdə Quran əxlaqı yaşanılmadığı üçün  insanlar arasında sevginin, mərhəmətin azalacağı Peyğəmbərimizin (səv) hədislərində xəbər verilib. Bu vəziyyət ancaq hz. Mehdi (əs) vəsiləsi ilə aradan qalxacaq. Hz. Mehdinin (əs) ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri Allah`a və Onun təzahürlərinə qarşı olan məhəbbəti və sevgisidir.  O bütün dünyada insanların bir-birlərini çox sevməsinə vəsilə olacaqdır.

Bu məqsədlə hz. Mehdi (əs) hər sözü, hər davranışı ilə düşmənçiliyi, kini aradan qaldırıb, sülhə, birlik və bərabərliyə dəvət edəcək.

İnsanlar hz. Mehdi (əs) vəsiləsi ilə həyata baxış prizmalarını dəyişəcək və gerçək sevgini öyrənib yaşayacaqlar.

Hədislərdə hz. Mehdinin (əs) vəsiləsi ilə yaranan bu sevgi mühitində dənizdəki balıqlardan havadakı quşlara qədər, yerdəki və göydəki bütün canlıların və bütün insanların hz. Mehdidən (əs) razı olduqları bildirilib:

… O zaman yer və göy əhli, bütün vəhşi heyvanlar, quşlar, hətta dənizdəki balıqlar belə onun (hz. Mehdinin) xilafəti ilə (mənəvi liderliyi) sevinəcəklər… (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

Dünyadakı bütün dövlətlər və xalqlar yaranan bu sevgi şəraitində (Allah`ın izni ilə) Mehdiyyətin kölgəsində, İttihadi-İslamın rahatlığı ilə dostluq, qardaşlıq içində yaşayacaqlar. Mehdiyyətin vəsilə olduğu sevgi və sülh şəraitində, beton divarlarla, tikanlı məftillərlə, minalar basdırılan sərhədləri aradan qaldıracaq, bütün insanlar azad yaşayacaqlar. Ancaq sərhədlərin qaldırılması dövlətlərin silinməsi demək deyil. Dünyadakı bütün dövlətlər yenə də olacaq, lakin sərhədlərə ehtiyac olmadan sülh içində yaşayacaq, istədikləri yerdə məskunlaşacaq, istədiklərini əkəcək və ticarət edəcəklər.

Hz. Mehdinin (əs) mənəvi liderliyi altında qurulan İslam Birliyi dünyaya demokratiya və azadlıq gətirəcək. Dünyada sənətkarlıq, elm, demokratiya, azadlıq Allah`ın izni ilə gerçəkləşəcək. İnsanlar bir-birini sevəcək, birləşəcək, bir-birlərinin fikirlərini anlayışla qarşılayacaqlar. Peyğəmbərimiz (səv) hz. Mehdi (əs) vəsiləsi ilə yaranan sülh və təhlükəsiz şəraiti bir başqa hədisində belə müjdələyib:

“Qab su ilə dolduğu kimi dünya sülhlə dolacaq. Heç kim arasında bir düşmənçilik qalmayacaq və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsəd aradan qaldırılacaq. (Sahih-i Müslim, 1/136)
2014-12-02 15:06:40

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."